Ministerstvo životného prostredia

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo životného prostredia


Viac výsledkov zobrazíte klikom na Slovensko

Svet Slovensko Žilinský okres Žilina

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

/www.enviroportal.sk/eia/dokument/249445

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ... ú. obcí: Dolný Hri čov, Ov čiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky, ... Bitarová, Brezany, Žilina- Bánová, ...

/enviroportal.sk/eia/dokument/252073

Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: 14.12.2009: 028/4.2MP/2009: Mesto Nemšov ... Mesto Spišská Belá:

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=88743&page=4

Takto VLK v poslednej dobe: Medvede 21 ...

Ministerstvo životného prostredia svojím rozhodnutím č. 2676/2016 zrušuje rozhodnutie Okresného úradu Košice, ... (Lesy mesta Spišská Belá) ...

/www.facebook.com/lesoochranarske.zoskupenie.vlk/posts/10150726135214946

Sektor C: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Ministerstvo životného ...

Odvetvové technické normy životného prostredia; ... (okres Žilina) ... © 2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/sektor-c-odpadove-hospodarstvo.html

Mapa stránky - Ministerstvo životného prostredia ...

Ministerstvo životného prostredia opäť otvorilo brány pre verejnos ... MŽP: Na ochranu životného prostredia pôjde historicky najviac peňaz ...

www.minzp.sk/mapa-stranky.html

Koncepcia územného rozvoja Slovenska – 2001

Ministerstvo životného prostredia SR 1 Záväzná časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 ... • Spišská Belá • Spišské Podhradie

www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StatStavSpravaDokumenty/Uze…

Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej ... pre projekt "Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou" 0: 0: Ministerstvo životného ...

www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=88743&page=6

Kontakty | CITES

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Odbor ochrany biodiverzity a CITES Námestie Ľ. Štúra 1 ... okres Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, ...

www.sopsr.sk/cites/?page_id=20

434 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

434 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/…

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BANSKÁ BYSTRICA

Bitarová, okres Žilina Pri razení dialni čného tunela došlo k úniku ... Ministerstvo dopravy, ... Štátny fond životného prostredia ...

www1.enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/kza98s_star.pdf

196/2010 Vyhláška Ministerstva životného prostredia ...

196/2010 Vyhláška Ministerstva životného prostredia ... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ... Belá , Košické Hámre ...

/www.yumpu.com/xx/document/view/37595363/196-2010-vyhlaska-ministerstva-zivotneh…

Cena za krajinu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Pri príležitosti VIII. ročníka ...

www.cenazakrajinu.sk

196 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

196 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. apríla 2010, ktorousavyhlasujeChránenévtáčieúzemieVolovskévrchy

www.sopsr.sk/natura/dokumenty/platnevyhlasky/volovske_vrchy.pdf

Urán Košice STOP | Facebook

Ministerstvo životného prostredia malo do 31.10.2016 rozhodnúť o návrhu Ludoviky Energy na určenie nového prieskumného územia ... obec Košická Belá, ...

/www.facebook.com/UranKosiceSTOP

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi: Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu. HIST JUD DS ...

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-371/2015

17 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

17 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003, ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie

www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/psrsk/biodiv/odozva/nastroje_starostl/legisl…

PROGRAM NA ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V OBLASTI RIADENIA ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie ... Kubrá, Opatová a Belá.

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu_trencin/informacie_pre_obcanov/…

Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský ...

Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologický ústav, ... V007020D SKV0011 K3S Belá Liptovský Hrádok 0,4 ZM,PM 8 Nie V010010D ...

www.shmu.sk/File/Hydrologia/Monitoring_PV_PzV/Monitoring_kvality_PV/KvPV_2014/Kv…

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Košice, proti ţalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ... ZOPK v poľovnom revíri Spišská Belá z dôvodu, ...

www.nssr.gov.sk/data/att/37333_subor.pdf

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: ... Valašská Belá 35 ... Okres Žilina: Katastrálne územie Terchová:

zakony.judikaty.info/predpis/vyhlaska-2/2011

Ministerstvo životného prostredia SR - Mapa-Mapy.sk

Mapa, mapy, Ministerstvo životného prostredia SR, satelitná mapa, mapa mesta, mapa obce Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra, 85101 ...

mapa-mapy.info.sk/mapa/ministerstvo-zivotneho-prostredia-sr-namestie-ludovita-st…

371/2015 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro ...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/371/20160101

Vyhľadávanie | Centrálny register pohľadávok štátu

Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/2014 Z. z. o ...

www.pohladavkystatu.sk

194 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

194 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. apríla 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra

www.sizp.sk/doc/cinnost/priroda/vtacie_uzemia/velka-fatra.pdf

Ponuky práce - životné Prostredie - Slovensko | Careerjet.sk

prostredie Zdravej firmy roka 2015 (3. miesto) americkú pracovnú kultúru (neformálna atmosféra, flexibilný pracovný čas, starostlivosť o životné...

www.careerjet.sk/zamestnanie-zivotne-prostredie.html

Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský ...

Ministerstvo životného prostredia SR Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Spracovanie údajov z monitorovania kvality povrchovej vody za rok

www.shmu.sk/File/Hydrologia/Monitoring_PV_PzV/Monitoring_kvality_PV/KvPV_2015/Kv…

Slovenská agentúra životného prostredia - sazp.sk

... Slovenská agentúra životného prostredia /SAŽP/ Sídlo : Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. Rezort : Ministerstvo životného prostredia ... Belá, Svit ...

www.sazp.sk/slovak/posobnost/vyr_sprava_2001.doc

83/1993 Z. z. Vyhláška o štátnych prírodných rezerváciách ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a ... sa uložia na Ministerstve životného prostredia Slovenskej ... okres Žilina, ...

www.zakonypreludi.sk/zz/1993-83

www.rokovania.sk

01zaznam.rtfNávrh záznamu z rokovania vlády Slovenskej republiky k Informácii o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a ...

www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/570

puchovskyrybar.wbl.sk

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ... VN Strážov, Štrkovisko Brodno, Váh C. 13, VN Žilina, Biokoridor ... zákona ministerstvo zriad'uje odbomé organiúie,

puchovskyrybar.wbl.sk/oznamy/Vynimka_na_odstrel_kormorana.pdf

Ministerstvo udelí Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016

Ministerstvo životného prostredia SR udelí 9. novembra 2016 ... mesta Spišská Belá „Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá“ a záujmového ...

www.obecne-noviny.sk/clanky/ministerstvo-udel%C3%AD-cenu-slovenskej-republiky-za…

R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L ...

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ... Hôsec Belá - Dulice, v ... prostredia, ktorého sa dopustil ...

www.nssr.gov.sk/data/att/26615_subor.pdf

Lesoochranárske zoskupenie VLK – Wikipédia

... ktorého cieľom ochrana životného prostredia. ... Rysia sa nachádza v katastrálnom území obce Valaská Belá v Strážovských vrchoch.

/sk.wikipedia.org/wiki/Lesoochran%C3%A1rske_zoskupenie_VLK

Ministerstvo preverí, či nový prieskum nie je o uráne

Ministerstvo životného prostredia posúdi, či snaha o nový geologický prieskum v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach nie je pokračovaním uránového ...

kosicednes.sk/dennik/clanky/ministerstvo-preveri-ci-novy-prieskum-nie-urane/

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE . ... Bánová, Považský Chlmec, Brodno ... Brodno, Zádubnie, Zástranie, Bytčica, Žilinská Lehota a Budatín, ...

www.zilina.sk/dokumenty/UradneOznamy_20090618122825.pdf

Ministerstvo reaguje na infringementy. | Brantner Fatra

... čo ministerstvo životného prostredia dnes zverejnilo návrh krátkej novely zákona o odpadoch. Tú avizoval minister životného prostredia ... Belá ...

www.brantnerfatra.sk/sk/nasa-firma/monitoring-medii/monitoring-medii-2012/minist…

košice:dnes 25.4.2016 by KOŠICE:DNES (page 6) - issuu

... Ministerstvo životného prostredia obnovilo konanie o žiadosti Ludoviky Energy na prieskum podzemia. Ministrovi životného prostredia L ... Belá a mestskej ...

/issuu.com/kosicednes/docs/kd-25-04-print-web/6

Referaty.sk - Ochrana životného prostredia

Cieľom ochrany životného prostredia je chrániť a uchovávať jednotlivé zložky prostredia, usmerňovať a rozvíjať každú ľudskú činnosť v krajine, ...

referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/ekologia/21828/ochrana-zivotneho-prostredia

Národná stratégia pre ISPA: sektor životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo financií SR ... 2 98 áno áno nie 120 86 Spišská Belá 9 057 97,6 áno áno nie 128 87 ...

archiv.vlada.gov.sk/phare/data/files/1811.doc

KOŠICE:DNES 21.11.2016 by KOŠICE:DNES (page 4) - issuu

Takto posúdilo ministerstvo životného prostredia návrh firmy na určenie nového prieskumného ... obec Košická Belá aj Košický samosprávny ...

/issuu.com/kosicednes/docs/kd-21-11-web-zmenseny/4

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: ... Ministerstvo obrany: 3. Marec ... NDS 30201/NZ+VB-043/2016/Bytčica/1856/DPP/332-00:

/www.crz.gov.sk/index.php?ID=2171273&order=32&page=1

ZOO Bojnice

... Ministerstvo životného prostredia SR. Zoologická záhrada Bojnice ako zriadená organizácia MŽP SR podľa Zákona č. 9/ 2010 Z. z. o sťažnostiach, ...

zoobojnice.sk

Ochranárom sa nepozdáva postup ministerstva voči Ludovika ...

... že ministerstvo životného prostredia ... životného prostredia Peter Žiga zamietol ... obec Košická Belá z konania. Pre ministerstvo je ...

/kosice.korzar.sme.sk/c/8195614/ochranarom-sa-nepozdava-postup-ministerstva-voci…

Výsledky kontrol od roku 2012 - Najvyšší kontrolný úrad ...

42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; ... 00326518 Mesto Spišská Belá; 00329622 Mesto Spišské Podhradie; 00312703 Mesto Leopoldov;

/www.nku.gov.sk/spravy-o-vysledkoch-kontrol-od-roku-2012

Nehnuteľný majetok - Register ponúkaného majetku štátu

Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Košice, Kuzmányho č. 8, 040 01 Košice ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z ...

/www.ropk.sk/index/index.php

17/2003 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 2 a § 104 ods. 20 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ... Suchá Belá ...

/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/17/20031101.html

Viliam Turský | Úrad vlády SR

minister životného prostredia ... 2009 Ministerstvo životného prostredia SR. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Ing. ... Miesto narodenia: Turie, okres Žilina

www.vlada.gov.sk/viliam-tursky/

2/2011 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia SR ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ... Žilina v katastrálnych územiach Belá ... životného prostredia v ...

www.najpravo.sk/zakony/vypis-zakonov/2-2011-z-z-vyhlaska-ministerstva-zivotneho-…

sturovo.sk - Mesto Štúrovo

2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď Mesta Štúrovo, podpísanú primátor ...

www.sturovo.sk

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 100 | | »»