Ministerstvá

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Ministerstvá
Dominik Vrubel - wbs.cz

Nabízíme tyto služby: zemní a výkopové práce traktor-bagrem – JCB 3CX, sitemaster, lopaty: 30 cm, 70 cm, svahovací lopata, svahování terénů, základové desky, výkopy bazénů, přípojky inženýrských sítí, skládání materiálů paletyzačními vidlemi, ...

Česká republika Česká republika, Pazderna, Pazderna 19 - +420 728 211 748, +420 728 881 677

Záchranná rota AZ

Stránka záchranné roty Aktivních záloh 151. ženijního praporu. Informace, novinky, fotografie z výcviku, články ze cvičení.

www.zraz-151zpr.estranky.cz - Česká republika Česká republika, Bechyně

Česká geologická služba - geology.cz

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Česká republika Česká republika, Praha, Tomanova 2307/22 - +420 233 109 380

Ministerstvo obrany - army.cz

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Česká republika Česká republika, Praha, Tychonova 221/1 - +420 973 201 111, +420 606 732 309

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha - vhu.cz

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.

Česká republika Česká republika, Praha, U památníku 1600/2 - +420 973 204 900, +420 973 204 913

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území hlavního města Prahy. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Česká republika Česká republika, Praha, náměstí Svobody 471/4 - +420 973 211 028

Ministerstvo obrany - Velitelství společných sil Armády ČR

Organizace zajišťuje vytváření, přípravu a rozpouštění vojenských uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů.

Česká republika Česká republika, Olomouc, Dobrovského 933/6 - +420 973 401 022, +420 724 463 834

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Česká republika Česká republika, Praha, Hradební 772/12 - +420 973 206 201, +420 973 206 211

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie - army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Česká republika Česká republika, Praha, Rooseveltova 620/23 - +420 973 215 800

Dům zahraničních služeb - dzs.cz

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Česká republika Česká republika, Praha, Na poříčí 1035/4 - +420 221 850 100, +420 221 850 102

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Dovolenka na Slovensku - hrady, zámky, lyžiarske strediská, kostoly, kláštory, jaskyne, agrozariadenia. Informácie o regiónoch a mikroregiónoch.

Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra 1 - +421 484 136 146

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Česká republika Česká republika, Praha, Žabovřeská 250 - +420 257 027 111

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Česká republika Česká republika, Praha, Staroměstské náměstí 932/6 - +420 224 864 310

Ministerstvo zdravotnictví - mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví je ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou a vědeckovýzkumnou činnost.

Česká republika Česká republika, Praha, Palackého náměstí 375/4 - +420 224 971 111

Státní plavební správa - plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Česká republika Česká republika, Praha, Jankovcova 1534/4 - +420 234 637 110, +420 234 637 111

Ministerstvo spravedlnosti - justice.cz

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík (včetně výpisu z obchodního rejstříku), insolvenční rejstřík a evidenci úpadců.

Česká republika Česká republika, Praha, Vyšehradská 424/16 - +420 221 997 111

Cenia, česká informační agentura životního prostředí - cenia.cz

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Česká republika Česká republika, Praha, Vršovická 1442/65 - +420 267 225 210, +420 267 225 226

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva - cuzzs.cz

Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

Česká republika Česká republika, Praha, Jilmová 759/12 - +420 284 081 821, +420 284 081 822

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - msmt.cz

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Česká republika Česká republika, Praha, Karmelitská 529/7 - +420 234 811 111

Ministerstvo průmyslu a obchodu - mpo.cz

Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a stavebnictví.

Česká republika Česká republika, Praha, Na Františku 1039/32 - +420 224 851 111

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Česká republika Česká republika, Ostrava, 17. listopadu 1790/5 - +420 597 374 185

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Česká republika Česká republika, Brno, Hroznová 63/2 - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - vulhm.cz

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Česká republika Česká republika, Jíloviště, Strnady 136 - +420 257 892 222, +420 257 892 223

Ministerstvo kultury - mkcr.cz

Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

Česká republika Česká republika, Praha, Dukelských hrdinů 530/47 - +420 224 301 431

Ministerstvo dopravy - mdcr.cz

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

Česká republika Česká republika, Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 (přízemí, dv.č. 86) - +420 225 131 111

Ministerstvo financí - mfcr.cz

Ministerstvo se zabývá veřejnými financemi, cly, daněmi, tržní regulací a finančními vztahy mezi ČR a členskými i nečlenskými státy EU.

Česká republika Česká republika, Praha, Letenská 525/15 - +420 257 042 719

Ministerstvo pro místní rozvoj - mmr.cz

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální a investiční politiky, politiky bydlení, stavebního řádu a cestovního ruchu.

Česká republika Česká republika, Praha, Staroměstské náměstí 932/6 - +420 224 861 111

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - mpsv.cz

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

Česká republika Česká republika, Praha, Na Poříčním právu 376/1 - +420 221 921 111

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - mzv.cz

Poskytujeme informace ke krátkodobým i dlouhodobým vízům či vstupu i pobytu na území ČR a zajišťujeme jejich povolení či odmítnutí.

Česká republika Česká republika, Praha, Loretánské náměstí 101/5 - +420 224 181 111

Radislav Kouřil - ips-mba.cz

Poskytujeme odborné profesní manažerské vzdělávání.

Česká republika Česká republika, Praha, Čs. armády 601/23 - +420 602 117 533

Ministerstvo zemědělství - eagri.cz

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Česká republika Česká republika, Praha, Těšnov 65/17 - +420 221 811 111

Ministerstvo životního prostředí - mzp.cz

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále ochrana pro dohled nad těžbou surovin a další.

Česká republika Česká republika, Praha, Vršovická 1442/65 - +420 267 121 111

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Česká republika Česká republika, Brno, Květná 504/15 - +420 543 540 111

Národní informační středisko pro podporu jakosti - npj.cz

Poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky zaměřený na podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky podpory jakosti.

Česká republika Česká republika, Praha, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 636, +420 221 082 639

Úřad pro civilní letectví - caa.cz

Provozování úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

Česká republika Česká republika, Praha, K letišti - +420 225 421 111, +420 225 422 080

Český hydrometeorologický ústav - chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Česká republika Česká republika, Praha, Na Šabatce 2050/17 - +420 244 031 111

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Česká republika Česká republika, Praha, náměstí Republiky 1037/3 - +420 221 621 810

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Projednávání, koordinace a kontrola plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat. Vedení ústřední evidence použitých pokusných zvířat.

Česká republika Česká republika, Praha, Těšnov 65/17 - +420 221 812 339

Institut pro kriminologii a sociální prevenci - ok.cz

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

Česká republika Česká republika, Praha, náměstí 14. října 801/12 - +420 257 104 404

Státní úřad inspekce práce - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, Opava, Kolářská 451/13 - +420 950 179 101

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - suz.cz

Zajištění základních životních potřeb a možnosti důstojné existence osobám žádajícím v České republice o azyl po dobu vyřizování jejich procedury.

Česká republika Česká republika, Praha, Lhotecká 559/7 (budova A, 3. patro) - +420 974 820 118

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, Praha, Kladenská 103/105 - +420 950 179 310

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, České Budějovice, Vodní 1629/21 - +420 950 179 511

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, Plzeň, Schwarzova 2617/27 - +420 950 179 611

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, Praha, Ve Smečkách 599/29 - +420 950 179 400

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, Ústí nad Labem, SNP 2720/21 - +420 950 179 711

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Česká republika Česká republika, Hradec Králové, Říční 1195/5 - +420 950 179 800, +420 739 327 170

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»