Inšpekcie

Info-Zilina.sk Inštitúcie a organizácie Štátne úrady a inštitúcie Inšpekcie
Správy SOI | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi

Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia bola zriadená zo zákona 1. januára 2000. Vo svojej činnosti je nezávislá, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a ...

/www.ssiba.sk/

Slovenská obchodná inšpekcia - UPVS

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou.

/www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_slovenska-obchodna-inspekcia/

Kontakt | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Štátna školská inšpekcia

Adresa sídla: Štátna školská inšpekcia Staré grunty 52 841 04 Bratislava 4. Hlavná školská inšpektorka Vedúca služobného úradu. PaedDr.

www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=14&lang=sk

Národný inšpektorát práce - NIP

Priložené dokumenty: Súbor Popis Veľkosť Aktualizované; Priloha1.pdf: Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie NIP: 222 KB: 30.06.2016 12:06: Priloha2.pdf

www.nip.sk

Inšpektorát práce Trenčín - safework.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a ...

www.safework.gov.sk/?sw=tn

Expert na inspekciu :: Domov - inspekcianehnutelnosti.sk

Inšpekcia nehnuteľností, nezávislý certifikovaný pohľad na Váš byt a dom. Domov; O nás; Služby. Techická inšpekcia; Zdravotná inšpekcia; Energetická ...

inspekcianehnutelnosti.sk

Inšpektorát práce Trnava - nip.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a ...

www.nip.sk/?sw=tt

Kontakty SIZP - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica: Pracovisko Telefón Fax E-mail; Riaditeľ Ing. Zdeněk Gregor

www.sizp.sk/sizpkontakty.php?t=1310861826&login=true&tab=sizpkontakty&sidlo=BB

Inšpekcia práce - MPSVR SR - employment.gov.sk

Inšpekcia práce. Inšpekcia práce je systém štátnych orgánov, ktoré presadzujú dodržiavanie predpisov upravujúcich pracovné vzťahy a pracovné podmienky .

/www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/inspekcia-prace/

Slovenská Stavebná inšpekcia - ssiri.sk

Čo Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená Slovenská stavebná inšpekcia nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách,...

www.ssiri.sk

Ústredie TI Bratislava - tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. ústredie Trnavská cesta 56 821 01 Bratislava: FAX sekretariat FAX personálne FAX pokladňa

www.tisr.sk/sk/kontakty-ti/

Kontakty SIZP - Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Košice Rumanova 14, 040 53 Košice: Pracovisko Telefón Fax E-mail; Riaditeľka Ing. Angelika Theinerová: 055/6324895

www.sizp.sk/sizpkontakty.php?t=1260987925&tab=sizpkontakty&sidlo=KE

TÜV SÜD Slovakia, technická inšpekcia, certifikácia, ISO ...

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. Snahou ...

/www.tuv-sud.sk/sk-sk

Ministerstvo kultúry SR - Pamiatková inšpekcia

Pamiatková inšpekcia. Informácie o činnosti PI. Múzeá a galérie. Knižničný systém. Výskum a vývoj v rezorte kultúry. Profesijné a umelecké zoskupenia.

www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/pamiatkova-inspekc…

Štátna školská inšpekcia | Ministerstvo školstva, vedy ...

Štátna školská inšpekcia Štátna školská inšpekcia. Typ súboru: pdf: Velkosť: 358365: Aktuálne témy. Čitateľská súťaž pre žiakov Z ...

/www.minedu.sk/3948-sk/statna-skolska-inspekcia/

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR, Ministerstvo ...

Kontrola a inšpekcia. Úrad kontroly. Úrad inšpekčnej služby. Organizačný odbor. Hospodárenie a financie. Duchovná služba. Fotogalérie. Stránky štátnych ...

www.minv.sk/?sekcia-kontroly-a-inspekcnej-sluzby-mv-sr

Podnety - MPSVR SR - employment.gov.sk

Inšpekcia práce; Pomoc pri hľadaní práce; Zákonník práce; Podať podnet na inšpekciu práce; Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR;

/www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/inspekcia-prace/podnety/

Organizačné členenie a štruktúra ŠEI - teplo.exo.sk

Štátna energetická inšpekcia Krajský inšpektorát Rudlovská cesta č. 53 974 28 Banská Bystrica Riaditeľ krajského inšpektorátu : Ing. Peter Saksun

www.teplo.exo.sk/energ/tlac.html

122/1962 Zb. Zákon o štátnej poľnohospodárskej ...

Štátna inšpekcia akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu: 28.12.1962: a) ...

www.zakonypreludi.sk/zz/1962-122

Pracovisko Košice - tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. Južná Trieda 95 040 48 Košice: FAX dokum. stavieb FAX podateľna: 055 /7208 125 055 /7208 124 Pravidlo pre e-mailovú adresu ...

www.tisr.sk/sk/kontakty-ti/pracovisko-kosice.html

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti Základná škola ...

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA Školské inšpekčné centrum Komenského 48, 010 01 Žilina Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňoch od 13.

www.zsgorazda.sk/sprava_inspekcia.pdf

SOI - Slovenská obchodná inšpekcia :: Dus@nhoo

Slovenská Obchodná Inšpekcia má s jeho využívaním bohaté skúsenosti a efektívne si ho osvojila kvôli rýchlosti a operatívnosti.

dusanhoo.webnode.sk/soi-slovenska-obchodna-inspekcia/

nakupujbezpecne.sk - Orgán dozoru - SOI

... platných noviel, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

/nakupujbezpecne.sk/organ-dozoru-slovenska-obchodna-inspekcia-soi-adresa-kontakt…

Regionálne pracoviská, Slovenský metrologický inšpektorát

Meno: Funkcia E-mail; Ing. Pavol Šuster: inšpektor, vedúci pracoviska pavol.suster@smi.sk: Ing. Dušan Vaškovič: inšpektor dusan.vaskovic@smi.sk: JUDr.

www.smi.sk/?regionalne-pracoviska

Úrad inšpekčnej služby, Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

Kontrola a inšpekcia. Úrad kontroly. Úrad inšpekčnej služby. Pôsobnosť úradu inšpekčnej služby. Organizačný odbor. Hospodárenie a financie. Duchovná ...

www.minv.sk/?staznost-odbor-inspekcnej-sluzby

www.pisr.sk

Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky NITRA Hlohovecká 5 95141 Lužianky tel.:037/ 641 00 10 fax:037/ 641 00 11 : E-mail:sekretariat@pisr.sk: riaditeľ ...

www.pisr.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

inšpekcia práce, stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a realizácie a politika trhu práce, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a ...

/sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce,_soci%C3%A1lnych_vec%C3%AD_a_rodi…

PCE - Kvalita geodetických a kartografických prác podľa ...

... bola konštituovaná katastrálna inšpekcia, ako súčasť Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky /ďalej len „ÚGKK SR”/. ...

www.pce.sk/clanky/body_etika06.htm

Inšpekcia, dozor, overovanie - IDO s.r.o. - certifikáty ...

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.:v oblasti urcených technických zariadení a urcených cinnostiach súvisiacimi s urcenými technickými zariadeniami

ido-sro.sk/certifikaty.html

Štátna školská inšpekcia plánuje obsadzovať miesta ...

ŠŠI informuje predovšetkým odbornú verejnosť, že plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov v školských inšpekčných centrách po celom Slovenku.

www.direktor.sk/sk/aktuality/statna-skolska-inspekcia-planuje-obsadzovat-miesta-…

Školské inšpekčné centrum, 841 04 Bratislava, 02 / 638 110...

Názov: Štátna školská inšpekcia. Sídlo: Staré grunty, 841 04 Bratislava - mestská časť Karl. Hodnotenia Školské inšpekčné centrum.

www.azet.sk/firma/84851/skolske-inspekcne-centrum/

Inšpekcia práce | Humanet

Čo môže kontrolovať inšpektorát práce. Podľa ustanovenia zákona 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce môže inšpektorát práce uskutočniť na pracovisku ...

/www.humanet.sk/spravy/inspekcia-prace

Slovenská Stavebná inšpekcia

Slovenská stavebná inšpekcia Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava. Inšpektori SSI sú oprávnení pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu zisťovať ...

www.ssiri.sk/www-ssi-sk/0/0/2/30

Slovenská inšpekcia životného prostredia | Slovenský ...

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - ÚSTREDIE: hlavný inšpektor všetky okresy SR +421 903 706 764 +421 903 706 764 71 insp

www.srzrada.sk/slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia/

Slovenská inšpekcia životného prostredia - zilina.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia. Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Okresný Úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ...

www.zilina.sk/?page=ukazoznam&id=1865

Zákon o inšpekcii práce - Komentár | Wolters Kluwer s. r. o.

Inšpekcia práce, ako aj tento zákon, prešli od vzniku až po súčasnosť mnohými výraznými zmenami. Tieto zmeny boli vyvolané predovšetkým potrebou ...

www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-inspekcii-prace-komentar.p1502.html

Inšpekcia, dozor, overovanie - IDO s.r.o. - činnosti s ...

Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o.:v oblasti urcených technických zariadení a urcených cinnostiach súvisiacimi s urcenými technickými zariadeniami

ido-sro.sk

Slovenská obchodná inšpekcia - en.znatock.com

Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, pošt. prieč. 29, 827 99 Bratislava

en.znatock.com/docs/index-76982.html

Ako postupovať v prípade neohlásenej inšpekcie PMÚ

Inšpektori môžu výkon inšpekcie kedykoľvek aj opakovane prerušiť, a teda inšpekcia môže trvať viac dní. V takom prípade sa priestory a nosiče ...

www.cfo.sk/articles/ako-postupovat-v-pripade-neohlasenej-inspekcie-pmu

ŠVPS SR - Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Stránka Štátnej veterininárnej a potravinovej správy SR ... Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v ...

www.svssr.sk

Inšpekcia nehnuteľností | Nemopas

Inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS pomáha kupujúcim aj predávajúcim na realitnom trhu zistiť skutočný technický stav nehnuteľnosti.

/nemopas.cz/inspekcia-nehnutelnosti-nemopas

Podnet na inšpektorát práce - porada.sk

Poradí niekto, čo všetko má obsahovať podnet na inšpektorát práce, aby bol dodržaný úradný postup, aby inšpektorát začal vec prešetrovať? Aké ...

www.porada.sk/t82252-podnet-na-inspektorat-prace.html

Na stavbu prišla inšpekcia. Pozrite sa, ako zamestnanci ...

Na stavbu prišla inšpekcia. Pozrite sa, ako zamestnanci prchali Týždenná akcia Kobry Národného inšpektorátu priniesla výsledky.

www.tvnoviny.sk/domace/1814660_na-stavbu-prisla-inspekcia-pozrite-sa-ako-zamestn…

ŠÚKL: FAQ - sukl.sk

Kedy je inšpekcia SVP u výrobcu platená výrobcom podľa platného cenníka ŠÚKL? Všetky výrobcom vyžiadané inšpekcie, ako aj následné inšpekcie ...

www.sukl.sk/sk/inspekcia/faq?page_id=872

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ...

Title: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Author: PC2 Last modified by: Administrator Created Date

www.dubnica.sk/library/files/skladka_lustek_integrovane_povolenie.doc

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | SK-Rating

Rating a informácie o Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát. Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Slovenská obchodná inšpekcia, ...

slovenska-obchodna-inspekcia.sk-rating.com

Slovenská inšpekcia životného prostredia - zilina.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia – rozhodnutie – právoplatné - integrované povolenie pre prevádzku „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA ...

www.zilina.sk/?page=ukazoznam&id=1673

Slovenská obchodná inšpekcia - www.sme.sk

Štátna energetická inšpekcia. Kontroluje * hospodárnosť nakladania s teplom - hospodárnosť kotolne a distribúcie tepla,

www.sme.sk/c/1995581/slovenska-obchodna-inspekcia.html

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | | 100 | | »»